Клинична имунология
Дейности - Клинична имунология Цена в лв.
Хуморален имунитет
 • IgA
 • 10
 • IgG
 • 10
 • IgM
 • 10
 • IgE
 • 26
 • CRP
 • 12
 • Серумен комплемент С3-фракция
 • 10
 • Серумен комплемент С4-фракция
 • 10
Автоантитела
 • Антинуклеарни антитела /ANA/ скриниг
 • 40
 • Анти двойноверижна ДНК /ds DNA/
 • 40

 

 • Анти SSB/La

 

 • 40

 

 • Анти Ro-1

 

 • 40

 

 • Aнти Sm/RNP

 

 • 16

 

 • Анти Scl-70

 

 • 16

 

 • Антимитохондриални антитела /АМА М2 IgG/

 

 • 16
 • Ревматоиден фактор /WR/
 • 16
Антифосфолипидни антитела
 • Антифосфолипидни антитела скриниг
 • 40

 

 • Анти-кардиолипин IgG /aCl-IgG/

 

 • 20
 • Анти-кардиолипин IgM /aCl-IgM/
 • 20

 

 • Анти ß2 GP1 IgG, IgM, IgA

 

 • 20

 

 • Анти-протромбин антитела IgG/IgM

 

 • 20
Имунофенотипизиране
 • Репродуктивен скрининг
 • 260
 • NK клетки и субпопулация
 • 130
 • Имунофенотипизиране разширен панел
 • 180
 • Крос-мач
 • 200
Имунохематология
 • Определяне на кръвна група по системата ABO и Rh фактор
 • 14
 • Директен тест на Coombs /с полиспецифичен АГС/
 • 39
 • Hba+F
 • 53
 • Кръвно-газов анализ капилярен
 • 25
Коагулация
 • Протромбиново време /PT/
 • 6

 

 • Активирано парциално тромбопластиново време /APTT/

 

 • 7
 • Фибриноген
 • 7
 • Време на кървене
 • 3
 • Време на съсирване
 • 3
 • D-dimer
 • 23
 • Антитромбин III
 • 16