Медицинска генетика
Дейности - Медицинска генетика Цена в лв.
 • Микроделеции върху У хромозомата
 • 250
 • Хромозомен анализ /кариотип/ при мъжа
 • 330
 • Хромозомен анализ /кариотип/ при жената
 • 330
 • Генни мутации, асоциирани с тромбофилия - основен пакет:
  • мутация R506Q на фактор V Лайден /Factor V Leiden/
  • мутация G20210A на фактор II /протромбин/
  • определяне на полиморфизъм за 4G/5G PAI-1 /plasminogen activator inhibitor/ - инхибитор на плазминогенния активатор
  • полиморфизъм C677T в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктазен дефицит/
 • 160
 • Генни мутации, асоциирани с тромбофилия - разширен пакет 1: включва основен пакет плюс полиморфизъм I/D в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/ и полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена
 • 240
 • Генни мутации, асоциирани с тромбофилия - разширен пакет 2: включва основен пакет плюс полиморфизъм A1298C в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктазен дефицит и полиморфизмът G66A в MTRR гена /метилтетрахидрофолат-хомоцистен метилтрансфераза редуктаза
 • 240
 • Генни мутации, асоциирани с тромбофилия - разширен пакет 3: включва основен пакет плюс полиморфизъм M1/M2 хаплотип в ANXA5 гена /анексин 5/
 • 230
 • Генни мутации, асоциирани с тромбофилия - пълен пакет: включва основен пакет плюс полиморфизъм I/D в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/, полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена, полиморфизъм A1298C в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктазен дефицит и полиморфизмът G66A в MTRR гена /метилтетрахидрофолат-хомоцистен метилтрансфераза редуктаза
 • 320
 • Генни мутации при повтарящи се спонтанни аборти, прееклампсия и ендометриоза - включва полиморфизъм 936C/T в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/, полиморфизъм 1154G/A в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/, полиморфизъм +505A/G в TAFI гена /тромбин-активиран инхибитор на фибринолизата/ и полиморфизъм M1/M2 хаплотип в ANXA5 гена /анексин 5/
 • 250
 • Полиморфизъм C677T в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктазен дефицит/
 • 40
 • Полиморфизъм A1298C в MTHFR гена /метилентетрахидрофолат редуктазен дефицит/
 • 40
 • Полиморфизъм C677T и A1298C в MTHFR гена от абортивен материал
 • 80
 • Полиморфизмът G66A в MTRR гена /метилтетрахидрофолат-хомоцистен метилтрансфераза редуктаза/
 • 40
 • Полиморфизъм I/D в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/
 • 40
 • Полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена
 • 40
 • Полиморфизъм 936C/T в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
 • 40
 • Полиморфизъм 1154G/A в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
 • 70
 • Полиморфизъм +505A/G в TAFI гена /тромбин-активиран инхибитор на фибринолизата/
 • 70
 • Полиморфизъм M1/M2 хаплотип в ANXA5 гена /анексин 5/
 • 70
 • Анеуплоидии, свързани с хромозоми 14, 16 и 22
 • 120
 • Анеуплоидии, свързани с хромозоми 13, 14, 16, 18, 21, 22 и отклонения в броя полови хромозоми X и Y
 • 300
 • Synaptonemal Complex Protein 3 /SYCP3/
 • 160
 • Ubiquitin-Specific Protease 9, Y Chromosome /USP9Y/
 • 160
 • Androgen Receptor, X Chromosome /AR/
 • 100
 • AR – CAG repeats, exon 1
 • 160
 • Gonadotropin-Releasing Hormone Receptor /GnRHR/
 • 350
 • Luteinizing Hormone, Beta Polypeptide /LHB/
 • 250
 • Follicle-Stimulating Hormone, Beta Polypeptide /FSHB/
 • 200
 • Cystic Fibrosis Trans-membrane Regulator /CFTR/
 • 420
 • Муковисцидоза /азооспермия при CBAVD/
 • 150
 • Секвениране на бета-глобиновия ген
 • 420
 • FMR1 /риск от преждевременна яйчникова недостатъчност/
 • 300

Забележка: изследванията се извършват в други лечебни заведения, с които имаме сключени договори. Към някои изследвания се добавя такса пробовземане и куриер с хладилна чанта.