Документиране на прегледа

Прегледът с ултразвук по време на бременност е важен елемент от пренаталната диагностика. В различни периоди от бременността с него установяваме наличието на бременност, разположението и броя на ембрионите, оценяваме правилното развитие на бебето и правим прогнози за изхода на бременността. Често ни питате дали ще получите запис на целия преглед на дигитален носител.

Записът на прегледа е медицинска документация. Тя е важна в много случаи от практиката, като например:

 • При жени, които живеят в чужбина и ще продължат да наблюдават бременността си там.
 • Ако в хода на бременността настъпят промени, които не са били регистрирани при прегледите в начална бременност.
 • В нашата практика често идват бременни жени, които са насочени от друг колега за второ мнение. Записът на целия преглед ще му помогне за правилната консултация на бременната жена в зависимост от проблема, за който е насочена.
 • Понякога при следваща бременност е добре да се направи сравнителен анализ спрямо предходната. Това е особено важно при жени с обременена акушерска анамнеза.
 • Ако по някаква причина архивът бъде унищожен, добре е пациентите да имат и собствен запис от прегледа.
 • Снимките от апарата са на термохартия, която с времето се поврежда, особено от топлина и в един момент не може да се разчита на тях.
 • Често на прегледа не могат да присъстват много хора, а очакването на дете е празник за всички. С дигиталния запис ние им даваме възможност да видят бебето, а това е важно за създаването на връзка между бащата, другите деца и роднини още в пренаталния период.
 • Дигиталните данни съдържат в пъти повече информация, отколкото би могла да се обясни по време на консултацията и да се опише в рапорта от прегледа.
 • Бременната жена е в правото си да смени лекаря, да се следи при повече от един лекар и във всеки момент да поиска второ мнение. Записът на прегледа е в полза на екипната работа.
 • При някои бременности, макар и малко на брой, се откриват аномалии в развитието на плода, които налагат допълнителни изследвания, част от които – инвазивни, както и да се направи прогноза доколко тази бременност може да се запази. В тези случаи добра практика е да се потърси мнението и на друг специалист – от страната или в чужбина. Подробният запис на прегледа позволява това да стане в максимален обем и е от полза за пациента.
 • Нашият ултразвуков апарат е от много висок клас и позволява да се съхранят т.нар. сурови данни с максимално качество и разделителна способност, които могат да бъдат изпратени на всеки друг колега по света, който притежава подобна техника. По този начин дистанционно, т.е. без присъствие на пациента, лекарят може да прегледа данните, а също така може да ги обработи на своя апарат и да направи собствени срезове и изображения от придобитите обемни данни. Това позволява на пациента да получи онлайн консултация.
 • Общуването между лекарите често е затруднето по обективни и субективни причини и съвестното документиране на прегледите възпитава всички нас в отговорно отношение към професията.
 • Записът на прегледа може да служи за вътрешен и външен одит на лекаря.

В нашето законодателство – наредби, медицински стандарти и правила за работа, съществува принципно описание на начина, по който е добре да се документира прегледа по време на бременност и ние следваме тези препоръки. Ние разказваме по време на преглед какво виждаме, след което описваме прегледа подробно и правим запис на диск, който предоставяме на пациентите. Записът на прегледа на дигитален носител отнема време и не е задължителен елемент при оценката на феталната анатомия, но за нас е елемент от добрата медицинска практика. В съвременната медицина често се стремим да прегледаме повече пациенти, но това не бива да става за сметка на качеството.

Вие не заплащате допълнително за тази услуга. Времето, през което се записва вашия преглед, около десетина минути, не е загубено за вас. Както е добре известно, ултразвуковото проследяване по време на бременност далеч не е всичко, което съвременната медицина предлага. Има още много важни неща, които трябва да се обсъдят по време на женската консултация. При нас това се случва от добре обучен екип, който включва лекар акушер-гинеколог, лекар ембриолог и акушерка. Така при всяко едно посещение получавате съвети и насоки за бременността от различни специалисти, които са много важни за вас и вашето бебе. В края на прегледа ще ви подарим книжка "Моята бременност", в която тези насоки се описани подробно.

Случай от практиката: бременна жена в 20-та гестационна седмица, с първа бременност, проследявана в столицата, с необременена акушерска анамнеза, ни се обади по спешност за второ мнение. Всъщност мнението ни беше трето по ред, тъй като преди това двама лекари бяха установили проблем при бебето и бяха препоръчали прекъсване на бременността по медицински причини. Ние направихме прегледа в субоптимални условия, плачеща жена и разстроени роднини. Освен психичното напрежение, когато жената плаче, движението на нейната предна коремна стена затруднява прегледа, тъй като образите се размазват и трудно се постига добро качество на образа с нужната разделителна способност. Това допълнително затруднява пренаталната диагноза. Нашето мнение беше, че бременността може да се запази и бебето има големи шансове да се роди без увреждания. Пациентите изпратиха данните от прегледа на специалист от Израел, който се разпознава от нашата гилдия като един от най-добрите професионалисти в своята област. Той написа консултация на базата на изпратените му снимки и придобитата обемна информация, като потвърди нашето заключение.  За нас като експерти остава удовлетворението, че сме дали шанс на един живот.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки прегледи по време на бременността с използване на висок клас ултразвукова апаратура и от специалисти със сериозен опит и квалификация в областта на феталната медицина.