Въпроси и отговори за ЦАР (Център за асистирана репродукция)

"Център за асистирана репродукция" (ЦАР) е юридическо лице към Министерството на здравеопазването. ЦАР е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция (ин витро оплождане) при лица с безплодие. В тази статия сме подбрали информация за всичко, което интересува нашите пациенти и засяга работата на ЦАР.

Всеки пациент, който иска да получи финансиране от ЦАР, трябва да отговаря на следните условия:

 • да е от женски пол
 • да не е навършила 43 годишна възраст
 • да има статут на български гражданин или на постоянно пребиваващ в Р. България
 • да отговаря на изискванията според индикациите по чл. 26 от Правилника за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция
 • да няма контраиндикации съгласно Наредба № 28 от2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • да няма липсващ или ограничен яйчников резерв (стойности на ФСХ, изследван на трети ден от менструалния цикъл, не бива да са над 12,5 mIU/ml)

 

Избор на лечебно заведение

Трябва да изберете лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за работа с ЦАР. Списъкът е публичен и се намира на адрес http://www.car-bg.org/clinics.htm

 

Какво финансира ЦАР

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:

1. Контролирана овариална (хипер) стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):

а) Аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);

б) Гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);

в) Други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;

2. Контрола на стимулационния процес чрез:

а) Документирани ехографски прегледи;

б) Хормонални изследвания;

3. АРТ методи (ин витро методики):

а) Фоликулна пункция под ехографски контрол;

б) Класическо ин витро оплождане;

в) Оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) Ембриотрансфер;

д) Криоконсервация на предимплантационни ембриони.

Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал.1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Какво не финансира Центърът?

Центърът не извършва финансиране извън ал. 1 и 2, включително:

1. Първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане;

2. Изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. задейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:

а) Микробиологични;

б) Спермален анализ;

в) За трансмисивни инфекции;

г) Кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) Хормонални - преди КОХС;

е) На кръвни картини, биохимия и хемостаза;

ж) Други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

3. Изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана

репродукция, независимо от момента на извършването им;

4. Индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;

5. Инсеминации от партньора или дарител;

6. Ембриоредукция;

7. Предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

8. ин витро матурация (IVM);

9. Овоцитна донация;

10. Ембриодонация;

11. GIFT, ZIFT и др. подобни;

12. Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

 

Медицински индикации за финансиране

Чл. 26. Центърът финансира посоченото в чл. 25, ал. 1 и 2 при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

г) Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) Двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж) Доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

2. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

а) Azoospermia, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

 • Обем на еякулата < 1,0 ml;
 • Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
 • Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
 • Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
 • Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

4. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

 

Подготовка на документите, необходими за кандидатстване

Кандидатстването за финансиране от Центъра става като жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление по образец съгласно приложение № 2. Към него се прилагат:

1. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26, както следва:

 • За индикации по чл. 26, ал.1, т.1 (Тубарен стерилитет при жената) - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
 • при жени с ендометриоза: освен епикриза и копие от оперативния протокол, и резултат от хистологично изследване;
 • За индикации по чл. 26, ал.1, т.2 (Стерилитет, свързан с мъжки фактор) - документ от консултация с уролог при наличие на поне една от индикациите; документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 • За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 (Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS) - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
 • За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 (Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология) - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI) (или процедури по инвитро оплождане, както и комбинация от тях);

Документите от т. 2 до т. 8 вкл. се подготвят от лечебното заведение за всички поциенти, независимо от индикациите по чл. 26

2. Етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. Медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2;

4. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

5. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно
приложение № 3;

6. Информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4;

7. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

8. Декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.

 

Подаване на документите към ЦАР

Това може да стане лично или чрез пощенска (куриерска) служба с обратна разписка на адрес

„Център за асистирана репродукция”

п.к. 1431, гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов"15,

Център по хигиена, ет. 11, ст. 36

Всеки подаден пакет от документи получава входящ номер. Разглеждането и одобрението става по редa на приемане. В някои случаи е възможно приоритетно разглеждане на документите. Попитайте вашия лекар дали отговаряте на някой от критериите за приоритет.

 

Проследяване движението на документите

На адрес http://www.car-bg.org/status.php можете да проверявате какъв е статусът на вашите документи, като въведете входящ номер и ЕГН.

 

Получаване на документ за финансиране

Трябва лично да получите заповедта за финансиране на ваше име и да я предоставите на избраното от вас лечебно заведение. Заповедите се получават от директора на ЦАР по предварителен график, за който ще бъдете уведомени лично от служител на Центъра. Трябва да предоставите документ за самоличност (лична карта). Срокът за използване на финансирането е една година от датата на издаване на заповедта. Възможна е промяна на срока по медицински причини.

 

Информация за дейностите, които покрива ЦАР и техните цени

При класическо ин витро оплождане

 • Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
 • Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
 • Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
 • Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
 • Ембриотрансфер - 340 лв.
 • Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
 • Лекарства - до 2400 лв.

При оплождане ИКСИ

 • Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
 • Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
 • Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
 • Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
 • Ембриотрансфер - 340 лв.
 • Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
 • Лекарства - до 2100 лв.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти по всички интересуващи ви въпроси относно работата на Центъра за асистирана репродукция.