Доплерова велосиметрия при IUGR

С удоволствие съобщаваме, че на 28 ноември 2011 г. д-р Борислав Иванов, член на нашия екип, защити дисертационен труд на тема "Доплерова велосиметрия за определяне времето за родоразрешение при вътрематочно изоставане на плода" и придоби образователна и научна степен доктор. Можете да се запознаете с неговата работа на адрес http://meduniversity-plovdiv.bg/files/2011acadrazvitie/17ivanovag/aftoreflast.pdf.