Повтарящи се спонтанни аборти
Спонтанните аборти са сериозен медицински проблем, който поставя предизвикателства както пред двойката да се справи с натоварването върху психиката, страхът от повтаряне на негативното преживяване, депресията и в някои случаи невъзможността да се наслади на една нормално протичаща бременност, така и пред медицинския специалист да открие и отстрани причините за репродуктивния неуспех. Ние предлагаме сериозен пакет от изследвания на рискови фактори и предразположения. /articles/03_miscarriages_2011.jpg

Анатомични причини:

 • Изследвания за вродени анамолии на маточното тяло /еднорога матка, двурога матка, маточен септум/ - ултразвукова диагностика, хистерография, хистероскопия или лапароскопия при нужда
 • Скрининг за дефекти на маточната шийка - цитонамазка, колпоскопия, ултразвукова диагностика
 • Изследване за придобити аномалии на матката /ендометриален полип, синдром на Ашерман, миома/

Метаболитни и хормонални причини:

 • Оценка на телесно тегло /БМИ/
 • Изследване за инсулинова резистентност
 • Хормонален статус - хормони на щитовидна жлеза, хипофиза, надбъбречна жлеза, панкреас и яйчник

Инфекциозни причини:

 • Микробиологична посявка от вагинален и цервикален секрет с антибиограма
 • ДНК диагностика на хламидия /Chlamydia trachomatis/ и микоплазми /уреаплазми/
 • ДНК диагностика на човешки папилома вирус HPV – високорискови типове /детекция и генотипирне/, ако има проблеми от цитонамазката или колпоскопията
 • ДНК или серологична диагностика на цитомегаловирус /CMV/, токсоплазма /Toxoplasma gondii/ и листерия /Listeria monocytogenes/
 • Серологична диагностика на рубеола IgG, хепатит B /HbsAg, anti-HBc/, хепатит С /anti-HCV/
 • ДНК диагностика на гонорея /Neisseria gonorrhoeae/, трихомони /Trichomonas vaginalis/, херпес симлекс вирус /HSV тип 1, 2/ и HIV 1/2

Генетични маркери:
1. Генни мутации, асоциирани с тромбофилия:

 • Мутация R506Q на фактор V Лайден /Factor V Leiden/
 • Мутация G20210A на фактор II /протромбин/
 • Полиморфизъм 4G/5G PAI-1 /plasminogen activator inhibitor/ - инхибитор на плазминогенния активатор
 • Полиморфизъм I/D в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/
 • Полиморфизъм Val34Leu във Factor XIII гена

2. Генни мутации, асоциирани с проблеми в обмяната:

 • Генетичен вариант C677T в гена на Метилентетрахидрофолат редуктаза /MTHFR/
 • Генетичен вариант A1298C в гена на Метилентетрахидрофолат редуктаза /MTHFR/
 • Полиморфизмът G66A в MTRR гена /Метилтетрахидрофолат-хомоцистен метилтрансфераза редуктаза/

3. Хромозомни дефекти:

 • Хромозомен анализ /кариотип/ при жената

4. Допълнителни маркери, свързани с трофобластната инвазия и регулация на фибринолизата:

 • Полиморфизъм 936C/T в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
 • Полиморфизъм -1154G/A в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
 • Полиморфизъм +505A/G в TAFI гена /тромбин-активиран инхибитор на фибринолизата/
 • Полиморфизъм в ANXA5 гена /анексин 5/ - M1/M2 хаплотип

Маркери за коагулация:

 • Активирано парциално тромбопластиново време /аРТТ/
 • Лупус антикоагулант /LAC/ - при удължено аРТТ
 • Протромбиново време /РТ/

Имунологични показатели:
1. Антифосфолипидни антитела /АРА/ - IgG, IgA, IgM:

 • Анти-кардиолипин антитела /aCL/
 • Aнти-β2 гликопротеин 1 антитела /aβ2GP1/
 • Анти-протромбин антитела /aPT/
 • Анти-фосфатидилетаноламин антитела /aPE/
 • Анти-фосфатидилсерин антитела /aPS/
 • Анти-фосфатидилглицерол антитела /aPG/
 • Анти-фосфатидилинозитол антитела /aPI/
 • Анти-фосфорна киселина антитела /aPA/

2. Анти-тироидни антитела /ATA/ - А-ТРО /MAT/, A-Tg /TAT/
3. Антинуклеарни антитела /АNА/ - dsDNA, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, centromer B, histones
4. Общи серумни имуноглобулини
5. Тест за ембриотоксичност /ЕТА/
6. NК-клетъчна активност /Nка/

7. Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела /ANCAs/

8. Крос мач
9. Репродуктивен имунофенотип /RIP/

 • Т cells (CD3+)
 • Helper T cells (CD3+CD4+)
 • Suppressor/cytotoxic Т cells (CD3+CD8+)
 • В cells (CD19+)
 • Тotal NK cells (CD3-CD16+56+)
 • CD16+56+ NK cells
 • NKT cells (CD3+CD16+56+)

Мъжки фактори:

 • Хромозомен анализ /кариотип/ при мъжа
 • Спермален анализ
 • Тест за оценка на спермален хроматин /тест за ДНК фрагментация/
 • Биохимичен анализ на еякулата
 • Скрининг за фактори от страна на професия, здравословно състояние и начин на живот, водещи до промяна в генетичния материал на сперматозоидите

По време на бременност:

 • Ранна диагностика на бременността
 • Повторен скрининг за инфекциозни причинители
 • Антифосфолипидни антитела /АРА/
 • Репродуктивен имунофенотип /RIP/
 • Активирано парциално тромбопластиново време /аРТТ/ - ако има назначена терапия с хепаринови производни
 • Тромбоцити - ако има назначена терапия с хепаринови производни
 • Инхибин А и β-hCG
 • Фетален фибронектин - след 22 гестационна седмица
 • PAMG-1 /плацентарен α-1 микроглобулин/ - тест за преждевременно пукнат околоплоден мехур

При евентуален следващ аборт:

 • Хромозомен анализ /кариотип/
 • Полиморфизми C677T и A1298C в MTHFR гена от абортивен материал
 • Анеуплоидии, свързани с хромозоми 14, 16 и 22
 • Анеуплоидии, свързани с хромозоми 13, 14, 16, 18, 21, 22 и отклонения в броя на половите хромозоми X и Y

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно възможностите за профилактика, диагностика и лечение на повтарящи се спонтанни аборти.